foto

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Instituut STERK! aangegane opdrachten, overeenkomsten, verbintenissen en inschrijfformulieren hoe ook genaamd met haar deelnemers waaronder begrepen lessen, trainingen, cursussen, seminars en andere activiteiten (nader te noemen "activiteiten"), voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Instituut STERK! en andere partij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Instituut STERK!, voor de uitvoering waarvan door Instituut STERK! derden dienen te worden betrokken.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige wat bepaald is in deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "in de geest"van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld "in de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

1.6 Indien Instituut STERK! en/of haar instructeurs niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Instituut STERK! in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.7 Indien een deelnemer als leidinggevende/verantwoordelijke voor een groep een overeenkomst aangaat met Instituut STERK! en deze deelnemer een functie bekleedt als docent/supervisor/groepsleider en/of een andere leidinggevende en/of verantwoordelijke rol heeft binnen een groep van deelnemers, staat deze persoon volledig in voor alle deelnemers die binnen zijn/haar groep vallen. Deze persoon draagt dus alle verantwoordelijkheid voor het naleven van onderhavige Algemene Voorwaarden, voor zichzelf en voor alle deelnemers binnen de groep waar deze persoon leiding/verantwoordelijkheid over heeft.

1.8 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Instructeur: Persoon die door Instituut STERK! als (mede)leidinggevende voor bepaalde of onbepaalde tijdsduur benoemd is tot het geven van instructies, onderwijs, voorlichting, coaching, en met deze benoeming (mede)verantwoordelijkheid draagt voor het verrichten van leidinggevende en coördinerende handelingen tijdens en rondom activiteiten. Deelnemer: Iedere persoon die voor bepaalde of onbepaalde tijdsduur een overeenkomst aangaat met Instituut STERK! en/of deelneemt aan één of meerdere activiteiten.

Artikel 2: Kleding

De deelnemer is verplicht tijdens de activiteiten sportkleding te dragen waar geen rits en/of andere harde en/of scherpe voorwerpen in verwerkt zijn. Het dragen van sieraden en/of juwelen tijdens de activiteiten is niet toegestaan. Het dragen van bril of contactlenzen is voor eigen risico.

Artikel 3: Gezondheid

De deelnemer dient voor en tijdens de activiteit veranderingen in zijn/haar gezondheidstoestand kenbaar te maken aan de instructeur. Hieronder wordt verstaan oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. De deelnemer mag, met het oog op de eigen veiligheid, de leslocatie tijdens de activiteit nimmer verlaten zonder dit mede te delen aan de instructeur.

Artikel 4: Objectieve veiligheid

De deelnemer dient iedere aanwijzing van de instructeur op te volgen, dit in ieders belang en ter verzekering van veiligheid, hygiëne en een goed verloop van de activiteiten. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of de door de instructeur aangegeven regels of naar aanleiding van wangedrag, behoudt Instituut STERK! zich het recht voor de deelnemer blijvend uit te sluiten van deelname aan verdere activiteiten die door Instituut STERK! georganiseerd en/of gegeven worden. Reeds betaalde gelden worden als gevolg van uitsluiting door Instituut STERK! niet gerestitueerd.

Artikel 5: Subjectieve veiligheid

De deelnemer begrijpt dat er met hem/haar fysiek geoefend gaat worden en geeft hier geheel vrijwillig toestemming voor. Indien er iets plaatsvindt waar de deelnemer niet vrijwillig mee instemt, geeft hij/zij dit direct te kennen aan de instructeur.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de schade die hij/zij door schuld, opzet of ernstige nalatigheid aan materiaal of eigendommen van de instructeur, andere deelnemers en/of de leslocatie toebrengt. Alle kosten welke door Instituut STERK! worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de deelnemer te bewerkstelligen, worden op de deelnemer verhaald. De deelnemer verklaart, dat hij/zij een geldige WA-verzekering heeft.

Artikel 7: Lesstof en verworven informatie

7.1 De deelnemer verklaart te beseffen, dat de geleerde technieken een persoon zeer ernstig en mogelijk blijvend letsel kunnen toebrengen en verklaart daarom de geleerde technieken en verworven informatie niet anders dan geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding te gebruiken, daarbij de Nederlandse Wetgeving inachtnemend.

7.2 Alle door Instituut STERK! uitgereikte artikelen, modules, werkboeken, naslagwerken en ander materiaal blijft inhoudelijk altijd het rechtmatige eigendom van Instituut STERK! Op schriftelijk uitgereikte informatie rust Copyright van Instituut STERK! en mag nimmer verkocht, verhandeld of doorgegeven worden aan derden.

7.3 Instituut STERK! behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Instituut STERK! heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8: Facturering en betaling

8.1 De deelnemer ontvangt (periodiek) schriftelijk (met inbegrip van e-mail) een factuur voor de desbetreffende geleverd of te leveren diensten en/of zaken. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Instituut STERK! aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Instituut STERK! aangegeven. Instituut STERK! is gerechtigd om periodiek te factureren.

8.2 Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 6% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 9: Lidmaatschap en/of deelname cursussen

De duur van de cursus is vooraf bepaald. In principe kan tijdens de cursus niet worden opgezegd. Indien de cursist de cursus niet wil voortzetten, worden de cursusgelden niet gerestitueerd. Indien beëindiging van de cursus een gevolg is van een calamiteit en/of overmacht, zal Instituut STERK! beoordelen of van bovenstaande kan worden afgeweken. Het tijdelijk stopzetten van een cursus kan alleen geschieden op grond van medische redenen met overlegging van een doktersverklaring in welk geval restitutie van het cursusgeld naar rato zal plaatsvinden.

Artikel 10: Beëindiging van het lidmaatschap en/of annulering deelname cursussen

Indien Instituut STERK! om welke redenen dan ook niet (meer) in staat is te voorzien in instructeurs, dan wel het aantal deelnemers daalt beneden tien, kan de cursus door Instituut STERK! worden opgeschort dan wel worden geannuleerd. In dit geval zal het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd.

Artikel 11: Lestijden en locaties

Instituut STERK! behoudt zich het recht voor de aanvangstijden van cursussen en de locaties waarop deze gegeven worden, te wijzigen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend op eigen risico zal ontvangen en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan het desbetreffende onderricht, geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen, ook indien dat ongeval of letsel door een andere deelnemer wordt veroorzaakt.

De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van al zijn/haar rechten tot het indienen van een schadeclaim tegen Instituut STERK! en/of haar instructeurs, waarbij hij/zij een schadevergoeding zou kunnen vorderen voor kosten, schade en interesses als gevolg van enig letsel of ongeval ten gevolge van de sportbeoefening opgelopen. Bovenstaande is eveneens van toepassing bij het in het ongerede raken van op de leslocatie achtergelaten kleding en voorwerpen. Instituut STERK! en/of haar instructeurs aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor bovengenoemde risico's en de deelnemer vrijwaart Instituut STERK! en/of haar instructeurs voor elke aansprakelijkheid, ook tegenover derden.

Artikel 13: Bescherming van de goede naam

Indien de deelnemer door zijn/haar houding en/of gedrag in opspraak komt, waardoor de goede naam van Instituut STERK! zou kunnen worden geschaad, is Instituut STERK! bevoegd om de deelnemer blijvend uit te sluiten van deelname aan verdere activiteiten die door Instituut STERK! georganiseerd en/of gegeven worden en toegang tot de leslocatie blijvend te ontzeggen. Reeds betaalde gelden worden als gevolg van uitsluiting door Instituut STERK! niet gerestitueerd.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Instituut STERK! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht en/of als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Instituut STERK! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Instituut STERK! niet in staat is haar verplichtingen na te komen en ziektes binnen Instituut STERK! of van derden daaronder begrepen. Instituut STERK! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Instituut STERK! haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Instituut STERK! kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15: Geschillen

15.1 Eventuele geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen indien nodig naar het inzicht van Instituut STERK! worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van Instituut STERK!

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen Instituut STERK! en de deelnemer als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan het Nederlands Recht.

Artikel 17: Deponering en toezending

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 31 oktober 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 17235609.

Instituut Sterk!

Joep van Aar

KvK 50519263

Register Docent Gevaarsbeheersing

Contactgegevens

- Instituut Sterk!

- info@instituutsterk.nl

- 06 - 155 696 90

Trainingslocatie

Sport & Healthclub Meer Sports

Het Vijfeiken 14

5384 ES Heesch